Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczystość zakończenia 13. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego UJ

18 czerwca 2010 roku zakończył się w Krakowie trzynasty roczny kurs Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji. Uroczystość została zainaugurowana słowami powitania Rektora UJ profesora Karola Musioła, dyrektorów Szkoły, a następnie uświetniona wykładem gościnnym w języku niemieckim profesora Petera Michaela Hubera, Ministra Spraw Wewnętrznych landu Turyngia na temat "Renesans państwa" oraz oprawą muzyczną w wykonaniu pani Anny Rataj, absolwentki Szkoły Prawa Niemieckiego UJ, nawiązującą do trwającego roku chopinowskiego.

We wrześniu 2009 roku o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego ubiegało się ok. 80 kandydatów. W semestrze zimowym, poprzedzającym kurs prawa niemieckiego, studenci brali udział w zajęciach z prawniczego języka niemieckiego, które trwały od października 2009 roku do połowy stycznia 2010 roku. Kurs językowy prowadzony był przez mgr Zofię Luranc-Mądry. W styczniu br. został przeprowadzony egzamin końcowy; który zdało 32 uczestników. Liczby te świadczą o wysokim poziomie przygotowania językowego kandydatów do drugiego semestru Szkoły Prawa Niemieckiego UJ.

Trzynasty kurs Szkoły został zainaugurowany w piątek, 15 stycznia 2010 r. w Konsulacie Generalnym RFN w Krakowie. Uroczystego powitania studentów dokonali Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr. Heinz Peters, Prodziekan WPiA UJ ds. współpracy międzynarodowej, profesor Jerzy Pisuliński oraz profesor Dieter Dörr, wykładowca Szkoły z Uniwersytetu w Moguncji.

W roku akademickim 2009/2010 dwunastu profesorów i wykładowców z Moguncji oraz Heidelbergu prowadziło zajęcia dla słuchaczy kursu prawa niemieckiego. Wykłady odbywały się w Krakowie co tydzień, od stycznia do maja 2010 r., obejmowały każdorazowo 10 godzin i dotyczyły następujących zagadnień: niemieckie prawo konstytucyjne w Europie, wprowadzenie do niemieckiego prawa cywilnego, prawo zabezpieczeń kredytowych, podstawy prawa europejskiego, metody rozwiązywania kazusów w prawie cywilnym na przykładzie umów przenoszących prawa, prawo umów, w szczególności umowy sprzedaży, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo konstytucyjne w świetle orzecznictwa Federalnego Sądu Konstytucyjnego, prawo gospodarcze, niemieckie i europejskie prawo spółek z aspektami prawa upadłościowego oraz prawo karne.

Podczas trzynastego kursu wykłady prowadzili następujący profesorowie i wykładowcy: z Heidelbergu – Profesorowie: Christian Hattenhauer, Thomas Lobinger, Reinhard Mußgnug, Christian Schubel, Carl-Heinz Witt oraz Dr. Roman Guski i Dr. Friedemann Kainer; natomiast z Moguncji – Profesorowie: Dieter Dörr, Volker Erb, Reinhard Hepting, Jürgen Oechsler i Rolf Schwartmann . Zgodnie z koncepcją Szkoły przedmioty były wykładane według bloków tematycznych: prawo cywilne i prawo publiczne. Wykłady wprowadzające umożliwiły studentom lepsze zrozumienie poszczególnych działów prawa oraz stworzyły solidne fundamenty dla rozumienia działów specjalistycznych. Szczególny nacisk został położony na metodologię rozwiązania kazusów, która jest ważnym elementem studiów prawniczych w Niemczech.

Wykładom w języku niemieckim towarzyszyły ćwiczenia w języku polskim, podczas których asystenci Uniwersytetu Jagiellońskiego pomagali studentom przyswoić sobie materiał z wykładu. Po każdym wykładzie, uzupełnionym o ćwiczenia, studenci pisali kolokwium w języku niemieckim z zagadnień prawnych omawianych na tymże wykładzie. Dodatkową formę językowego i merytorycznego przygotowania studentów do udziału w drugim semestrze Szkoły stanowił zapoczątkowany w zeszłym roku fakultatywny kurs prowadzony w pierwszym semestrze Szkoły 2009/10 przez dr. Ulricha Ernsta nt. „Wprowadzenie do studium nad prawem zagranicznym oraz porównawcza analiza prawa na przykładzie prawa polskiego i prawa niemieckiego", koncentrujący się na historycznych i metodologicznych aspektach tego zagadnienia.

18 czerwca br. podczas ceremonii zakończenia 13. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego UJ, która odbyła się w Auli Collegium Novum UJ, absolwentom tegorocznego kursu zostały uroczyście wręczone dyplomy. Pan Kajetan Biernat, student III roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ - jako najlepszy absolwent roku - zostanie wyróżniony stypendium doktoranckim umożliwiającym po ukończeniu studiów w Krakowie napisanie rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu. Dla kolejnych najlepszych uczestników kursu zostały przewidziane nagrody w postaci płatnych praktyk zawodowych w renomowanych firmach niemieckich takich jak np.: Boehringer Ingelheim GmbH (Ingelheim nad Renem) i Sanofi-Aventis GmbH (Berlin).

Realizacja 13. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego była możliwa dzięki wsparciu finansowemu naszych sponsorów: Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Fundacji Marga i Kurt Möllgard oraz Fundacji Roberta Boscha, którym przy tej okazji serdecznie dziękujemy!

Aleksandra Romanowska
Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego UJ

Fotoreportaż z uroczystości

Data opublikowania: 22.06.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron