Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Jagiellońska przystępuje do realizacji kolejnego projektu

W poniedziałek 20 września 2010 r. w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I". Umowę podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Pełnomocnik Rektora UJ ds. funduszy strukturalnych prof. dr hab. Adam Juszkiewicz i Kwestor UJ dr Maria Hulicka, w obecności JM Rektora UJ prof. dr hab. Karola Musioła oraz przedstawicieli Biblioteki Jagiellońskiej.

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2010 r. i będzie trwała przez 3 lata. Łączny koszt zadania wynosi 2 838 624,00 zł, z czego 2 128 968,00 zł pochodzi z dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Projekt „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I" obejmuje digitalizację zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego celem ich zabezpieczenia, a także utrwalenia i udostępnienia szerszemu odbiorcy W ramach projektu zostanie zabezpieczonych, zdigitalizowanych, a następnie udostępnionych w postaci cyfrowej 2500 unikalnych w skali kraju woluminów druków (m.in.: Dziennik Kijowski, Kurier Lwowski, Kurier Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego, Gazeta Muzyczna, broszury muzyczne z XIX i pierwszej połowy XX wieku).

Większość tych zbiorów podlega ciągłemu i nieodwracalnemu procesowi niszczenia spowodowanego m.in. rozpadem kwaśnego papieru – digitalizacja uchroni je przed całkowitą destrukcją, a jednocześnie umożliwi nieograniczony dostęp do nich w sieci Internet. W projekcie zaplanowano także utworzenie nowoczesnego, dwujęzycznego portalu BJ zawierającego zintegrowane informacje o zasobach i e-usługach BJ oraz modernizację serwerowni BJ i wdrożenie bezpiecznego systemu archiwizowania wytworzonych danych cyfrowych.

W marcu bieżącego roku Biblioteka Jagiellońska złożyła pełną dokumentację do programu: Małopolski Regionalny Program Operacyjny w ramach konkursu: Działanie 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. 23 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu. Spośród 52 projektów, które uzyskały dofinansowanie projekt „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I" znalazł się na czwartym miejscu pod względem liczby uzyskanych punktów. Jest on komplementarny z innym przedsięwzięciem Biblioteki Jagiellońskiej współfinansowanym z funduszy strukturalnych – projektem kluczowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Agnieszka Dec-Michalska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron