Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w Londynie

27 kwietnia 2011 roku prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) podpisali umowę o współpracy w prowadzeniu studiów podyplomowych: Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO.

Studia są odpowiedzią na wzrastającą rolę polsko-brytyjskich relacji ekonomicznych, kulturalnych, politycznych i militarnych. Skierowane są do osób, które ukończyły co najmniej studia licencjackie, znają biegle zarówno język angielski jak i polski oraz interesują się relacjami polsko-brytyjskimi. Ośrodkiem organizującym rekrutację jest PUNO. Zapisy na rok akademicki 2011/2012 rozpoczynają się 1 czerwca 2011 r. a kończą 22 października 2011 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą aktualną i pogłębioną wiedzę dotyczącą Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, wiedzę na temat strategicznych celów dyplomacji polskiej i brytyjskiej w szerokim kontekście historycznym, kulturalnym i ekonomicznym. Ukończenie tych studiów pomoże ich absolwentom podjąć pracę we wszelkich polsko-brytyjskich przedsięwzięciach: dyplomatycznych, kulturalnych, handlowych, eksperckich, turystycznych. Absolwent będzie sprawnie poruszał się w problematyce stosunków polsko-brytyjskich. Będzie wykazywał się znajomością dyplomacji, najważniejszych instytucji, polityki, bezpieczeństwa narodowego. Będzie przygotowany do pracy w instytucjach polskich, brytyjskich i europejskich ze specjalnością stosunków polsko-brytyjskich w tym m.in. w instytucjach rządowych, w think-tankach (instytucjach eksperckich), instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach, w organizacjach pozarządowych. Studia te będą także dla ich absolwentów źródłem cennych kontaktów.

Wykłady i konwersatoria prowadzić będą wybitni pracownicy naukowi związani z UJ i PUNO. Zapraszani będą również politycy, dyplomaci, specjaliści w danej dziedzinie. Studia obejmują 10 zjazdów w piętnastogodzinnych blokach (w sumie 150 godzin wykładów, konwersatoriów, seminariów). Zakończone będą zaliczeniem pracy dyplomowej. Większość zajęć odbywać się będzie w PUNO mającym swoją siedzibę w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Wybrane wykłady odbędą się także w innych miejscach np. w Instytucie Sikorskiego i w Museum of London.

Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą złożyć:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • kwestionariusz osobowy, CV ze zdjęciem,
  • umowę zawartą w formie pisemnej między uczelnią a uczestnikiem studiów podyplomowych dotycząca świadczonych usług edukacyjnych,
  • kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub innego ID,
  • dokument potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego (na poziomie FCE) lub oświadczenie o biegłej znajomości języków: polskiego i angielskiego,
  • dowód wpłaty całego czesnego (800 funtów).

Więcej informacji o współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie: www.wsmip.uj.edu.pl/wspolpraca-puno-uj

Dodatkowe informacje o PUNO na stronie: www.puno.edu.pl

Data opublikowania: 06.05.2011
Osoba publikująca: Kinga Mieszaniec
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron